Polityka prywatności

GeAT Polska Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 28/30, sektor A
53-333 Wrocław

biuro: +48 71 756 27 10
email: info@geat.pl

Zarząd: Helmut Meyer, Florian Meyer

Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 8474

REGON: 021845439
KRS: 0000414245
NIP: PL695-151-99-11

Przechowywanie danych dostępowych

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę i przy każdorazowym pobraniu pliku, dane odnoszące się do tych wydarzeń są przechowywane anonimowo w pliku dziennika na naszym serwerze. Wszystkie treści osobiste zawarte w tych danych są niezwłocznie automatycznie usuwane. Dane te są przechowywane anonimowo i analizowane wyłącznie dla celów statystycznych. Żadne z tych danych nie są przekazywane osobom trzecim, zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

O ile nasza strona oferuje możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to dane te są zawsze ujawniane osobiście przez użytkownika, na podstawie dobrowolnej decyzji i wyłącznie do pożądanego celu. Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z warunkami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Obowiązkowo wymagane dane są oczywiście odpowiednio oznaczone. Państwa dane osobowe są przechowywane wyłącznie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej przez Państwa.

Powyższe dane są traktowane poufnie i nie są przekazywane osobom trzecim. Nie istnieje żadne powiązania między Państwa danymi, a danymi dostępu, o których mowa powyżej.

Zgodnie z Państwa życzeniem, w każdym czasie, dane są udostępniane łącznie z podaniem charakteru i zakresu danych, dotyczących Państwa osobiście. Ponadto, zgodnie z polskim prawem, istnieje prawo do ich zmian, zablokowania lub ich usunięcia.

Odpowiedzialność za linki

Niniejsza strona internetowa wyświetla linki do zewnętrznych witryn firm trzecich, których treść jest poza naszą kontrolą. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści udostępniane przez osoby trzecie, jak również nie możemy być z nimi kojarzeni. Odpowiedzialność za treść wyświetlanych stron zawsze ponosi dostawca lub operator tych stron. Witryny połączone są poddane kontroli w czasie, gdy linki są umieszczane na naszej stronie, w celu ustalenia ewentualnego naruszenia prawa. W momencie utworzenia linków żadne bezprawne treści nie zostały ujawnione. Odpowiedzialność za treści nielegalne, niepoprawne lub niekompletne, jak również za szkody lub straty poniesione w wyniku stosowania lub niestosowania tych informacji, należy wyłącznie do dostawców powiązanych stron. Jesteśmy odpowiedzialni za materiały osób trzecich, w takiej mierze, o ile zostaniemy zaznajomieni z ich zawartością potencjalnie niezgodną z prawem, lub przestępczą i jeżeli jest to technicznie możliwe oraz uzasadnione, aby zapobiec ich dalszemu wykorzystywaniu.

Pliki cookie i śledzenie stron

Na tej stronie internetowej korzystamy z systemu analizy stron internetowych Webalizer 2. w celu dokonania pomiaru i analizy wizyt na naszej stronie. Używamy Państwa adresu IP w celu zebrania danych dotyczących ruchu w Internecie, przeglądarce i na komputerze, itp.

Powyższe informacje są badane dla celów statystycznych. Państwa anonimowość jako użytkownika jest zachowana.

Informacje na temat funkcjonowania programu Webalizer 2. Open Source Web Analysis są dostępne na hosteurope.de.

Ponadto, strona wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to mała cząstka informacji, która jest zapisywana na komputerze użytkownika kiedy ten odwiedza strony internetowe. Kiedy użytkownik wraca na daną stronę, to plik cookie pokazuje, że jest to wizyta powtórna. Plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych. Plik cookie nie może być wykorzystany do identyfikacji użytkownika na stronach internetowych osób trzecich, w tym na stronie internetowej dostawcy usług analitycznych.

Pliki cookie mogą być dodatkowo wykorzystywane do przechowywania ustawień użytkownika, np. ustawienia języka i kraju, w taki sposób, że będą natychmiast dostępne w czasie następnej wizyty.

Nie używamy adresów IP lub plików cookie w celu identyfikacji Państwa osobiście.

Używamy systemu analizy stron internetowych, w celu zwiększenia efektywności naszej strony internetowej.

Bezpieczeństwo danych

Zwracamy uwagę, że nawet przy obecnym stanie techniki, ochrona Państwa danych osobowych podczas przesyłu danych przez Internet nie może być całkowicie zagwarantowana. Osoby trzecie mogą w pewnych okolicznościach mieć techniczną możliwość przeniknięcia przez zabezpieczenia sieci, bez autoryzacji i podsłuchania przebiegu komunikacji. Należy pamiętać, że transfer danych drogą e-mailową w zasadzie odbywa się bez szyfrowania.

Der Nutzung, der im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien, wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Informacja o przetwarzani danych osobowych

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązują nas do przekazania Państwu informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane.Administratorem danych jest GeAT Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. ul. Powstańców Śląskich 28/30, sektor A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414245, numer tel. +48 71 756 2710, adres e-mail: info@geat.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – adw. Marek Walas, numer tel.: +48 668 203 332, adres email: marek.walas@kancelariawalas.pl

  1. Twoje dane osobowe wykorzystywane są w celu:
   • rekrutacji, tj. w procesach wyszukiwania odpowiednich kandydatów i pośrednictwach pracy w naszej Spółce lub przekazania informacji o kandydatach naszym klientom,
   • prowadzenia obsługi płacowo-kadrowo i zarządzania personelem oraz w celu związanym z prowadzeniem rozrachunków z firmami trzecimi (np. faktury od dostawców).
  2. Jaki jest cel zbierania danych:
   • opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, albo
   • jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, albo
   • jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego administratorze danych osobowych, bądź
   • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fachowcy firmy Meyer Sp. z o.o. lub podmiot trzeci.
  3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące cofnięcia zgody, usunięcia/modyfikację/sprostowanie danych należy zgłaszać na adres administratora danych lub na adres mailowy: info@meyer-fachowcy.pl
  4. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy w ramach pośrednictwa pracy.
   Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.
  5. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i, jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody. Jednocześnie dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
   • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
   • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
   • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
   • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
   • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
   • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Okres przechowywania danych

   Zapewniamy, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa. Przykładowo podajemy, że Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy przechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania umowy, aż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów lub do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Prawo wymaga od nas, aby dane dotyczące pracownika były przechowywane przez 50 lat. Informacje o kandydacie wskazane w formularzu są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 1 rok od daty ich wprowadzenia do bazy.

  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe.